TOUR DU MANASLU

17 jours


JOUR 01: KATMANDU -BALUWA EN BUS

JOUR 02: BALUWA-BARPAK 2000M

JOUR 03: BARPAK-LAPRAK 1900M

JOUR 04: KHORLA BESI 1000M

JOUR 05: KHORLABESI -JAGAT 1400M

JOUR 06: JAGAT – DYANG 1800M

JOUR 07: DYANG – NAMRUNG 2660M

JOUR 08: NAMRUNG – LHOGOAN 3200M

JOUR 09: LHOGAON-SAMAGAON 3530M

JOUR 10: ACCLIMATATION

JOUR 11: SAMAGAON- 3700M

JOUR 12: SAMDO – DHARMASALA 4470M

JOUR 13: DHARMASALA – LARKE PASS 5100M -VIMTHANG 3720M

JOUR 14: VIMTHANG – TILCHE 2300M

JOUR 15: TILCHE- CHYAMCHE 1400M

JOUR 16: CHYAMCHE- BHULBHULE 900M

JOUR 17: RETOUR KATHMANDU EN BUS


| »